गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

पेस्की लिनको लागि आवश्यक कागजहरु

पेस्की लिनको लागि आवश्यक कागजहरु  उल्लेखित प्रकारका  छन् ।

  1. पेस्की माग गर्ने उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
  2. रितपुर्वकको निवेदन ।
  3. खाता संचालकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
  4.  प्राबिधिक इस्टिमेटको प्रतिलिपि ।
  5. योजना सम्झौताको प्रतिलिपि ।
  6. उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको निर्णयको माइन्युटको प्रतिलिपि ।

आर्थिक वर्ष: