गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

तरकारी खेति च्याउ मौरी पालन सम्बन्धी युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान

आर्थिक वर्ष: