FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व ७९/८० को स्वीकृत वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/18/2022 - 12:48 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम 2079.080.pdf

आ.व.२०७८/०७९ मा स्वीकृत योजना हरु

७८/७९ 08/08/2021 - 16:35 PDF icon final_yojana(wardwise).pdf

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ०७७/०७८ का योजना हरु

७७/७८ 10/19/2020 - 15:54 PDF icon PEP.pdf

वडाका संशोधित योजनाहरु

७६/७७ 03/16/2020 - 14:15 PDF icon वडा_संशोधित.pdf

नगरका संशोधित योजनाहरु

७६/७७ 03/16/2020 - 14:13 PDF icon नगर_संशोधित ---.pdf

आ.व.२०७६/२०७७ का योजनाहरु

७६/७७ 09/16/2019 - 16:22 PDF icon yojana.pdf

आ व २०७५/२०७६ का आयोजना

७५/७६ 09/25/2018 - 11:48 PDF icon Budget latest (2).pdf

काम सम्पन्न पछाडी अन्तिम भुक्तानी माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

७४/७५ 01/12/2018 - 11:23

पेस्की लिनको लागि आवश्यक कागजहरु

७४/७५ 01/12/2018 - 11:17

योजना सम्झौता गर्दा नभई नहुने कागजहरु

७४/७५ 01/12/2018 - 11:13