FAQs Complain Problems

७४/७५

काम सम्पन्न पछाडी अन्तिम भुक्तानी माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

काम सम्पन्न पछाडी अन्तिम भुक्तानी माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु निम्न प्रकार छन्  ।

१ )  काम सुरु गर्नु भन्दा आगाडीको आयोजनास्थलको फोटो,काम गर्दागर्दैको आयोजनास्थलको फोटो र काम सम्पन्न भएको आयोजनास्थलको फोटो ।

२) प्राबिधिकको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।

३) नापी किताब ।

Pages